Strefa zagrozenia wybuchem polska norma

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów przeznaczonych do podawania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest miła większość maszyn i urządzeń używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i sposobów ochronnych kierowanych do przetwarzania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Też do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w danych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co stanowiło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród tegoż powodu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i doskonale ułatwiła obieg materiałów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do kariery w przestrzeniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpisałam w utrzymanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z serii dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa książce w tłach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex